Regulamin sklepu internetowego BIOTIKA

 

Dział 1. Postanowienia ogólne i informacje o sprzedawcy.

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym BIOTIKA (zwanym dalej Sklepem) zlokalizowanym pod adresem biotika.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska
  z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 74, 45-359 Opole, NIP: 754-320-70-16, REGON: 382396358, adres e-mail: biotikasklep@gmail.com.
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 4. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym nazywamy „Klientem”.
 5. Zakup towarów w Sklepie może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 6. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.
 7. Oświadczamy, iż produkty dostarczane przez Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska są produktami wolnymi od wad.

 

Dział 2. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Biotika: Sklep internetowy zlokalizowany pod adresem biotika.pl.
 • Regulamin: niniejszy regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną
  w ramach Sklepu internetowego Biotika.
 • Sprzedawca: Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska
  z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 74, 45-359 Opole, NIP: 754-320-70-16, REGON: 382396358, adres e-mail: biotikasklep@gmail.com. Właściciel Sklepu internetowego Biotika dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Klient: osoba fizyczna, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Biotika.
 • Strony: Sprzedawca i Klient.
 • Towar: dostępny asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej
  w Sklepie internetowym Biotika.
 • Cena: wyrażona w polskiej walucie (PLN), zawiera podatek(kwota brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 • Umowa: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Stronami w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Biotika.
 • Dane osobowe: dane Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj).
 • Koszyk: elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Biotika, za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów.
 • Zamówienie – należy przez to rozumieć czynność prawną (zawarcie umowy kupna-sprzedaży) dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie, której Klient wyraża chęć kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 • Realizacji Zamówienia: czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
 • Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (np. firmy kurierskiej) oraz kosztów tej usługi.
 • Koszt dostawy: opłata za Dostawę Towaru do Klienta określona poprzez czas i koszty dostawy w Sklepie internetowym Biotika.
 • Płatności: czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie wskazanej Ceny Towarów i Kosztów dostawy.
 • Dowód zakupu: należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
 • Adres pocztowy: imię i nazwisko, bądź nazwa instytucji, położenie w miejscowości
  (w przypadku miejscowości podzielonej na ulicę: ulica, numer budynku, numer lokalu bądź mieszkania; w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: nazwa miejscowości, numer nieruchomości, kod pocztowy i miejscowość).
 • Adres reklamacyjny:

Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska

Plebiscytowa 74

45-359 Opole,

e-mail: biotikasklep@gmail.com

telefon: +48 600 309 775

Dane kontaktowe:

Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska

Plebiscytowa 74

45-359 Opole,

e-mail: biotikasklep@gmail.com

telefon: +48 600 309 775

Dział 3. Korzystanie ze sklepu internetowego i zamówienia

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zaakeptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone (do 2 dni roboczych), na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 3. Sklep internetowy Biotika może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w szczególnych przypadkach, takich jak: podanie w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym danych niezgodnych z prawdą, bądź też, kiedy dane są niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich. Ponadto w przypadku dopuszczenia się innego zachowania, które może zostać uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, obrażające dobre obyczaje lub godzą dobre imię Sprzedawcy.
 4. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby zamówić Towar należy dokonać wyboru rodzaju towaru i jego ilości, poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie po sprawdzeniu czy wybrane towary i ich ilości są zgodne z wolą Klienta kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 6. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
 7. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 8. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest niezwłocznie (do 5 dni roboczych), w przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu lub serwisu Przelewy24.pl niezwłocznie (do 5 dni roboczych) od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy kupna-sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia (w przypadku wyboru płatności innego niż za pobraniem).
 10. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w pkt. 3.1 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 11. W przypadkach, gdy Sprzedający nie ma możliwości wysłania Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania Towaru zastępczego za tą samą cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności (do 2 dni roboczych) za Towar oraz przesyłkę, informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną.
 12. Sklep prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej.
 13. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 14. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 15. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
 • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty),
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale 4 niniejszego Regulaminu).

 

Dział 4. Dostawa i płatności

 1. Klient może dokonać płatności poprzez przelew bankowy lub za pobraniem.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatu.
 3. Zamówione Towary dostarczone są zgodnie z regulaminem Dostawcy.
 4. Towar wysyłany jest do Klienta przez Sprzedającego w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.
 6. Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej z wyjątkiem krajów: Cypr, Malta, Portugalia, Chorwacja i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 7. Zamówienia są realizowane i dostarczane w dni robocze. Cena przesyłki jest uzależniona od formy płatności, kraju dostarczenia oraz od wartości zamówienia.
 8. Koszty wysyłki do Polski i innych krajów UE:
Kraj wysyłki Koszt dostawy
Polska 15 PLN – przy wyborze opcji Kurier + przedpłata

13 PLN – paczkomat

20 PLN – przy wyborze opcji Kurier + pobranie

 

DARMOWY TRANSPORT – przy zamówieniu powyżej 200 PLN

 

Kraje UE (z wyjątkiem krajów: Cypr, Malta, Łotwa) 90 PLN – przy wyborze opcji przedpłata

 

DARMOWY TRANSPORT – przy zamówieniu powyżej 500 PLN

 

 

Dział 5. Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Biotika s.c. zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad. W zakresie ewentualnych wad Towaru do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczący rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad Towaru (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Biotika s.c. ul. Plebiscytowa 74 45-359 Opole, jak również e-mailowo oraz telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych Biotika s.c. wskazanych w Regulaminie i na stronie internetowej Biotika s.c.
 3. Składając reklamację należy opisać wadę Towaru. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu dostępny na stronie internetowej. Towar musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres Biotika s.c. ul. Plebiscytowa 74 45-359 Opole. Zdanie poprzednie nie dotyczy przypadków, w których Biotika s.c. zdecyduje, że przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Koszt przesyłki zwracany jest przez Biotika s.c. w razie uznania reklamacji za uzasadnioną.
 4. Biotika s.c., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Biotika s.c. poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Biotika s.c. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Biotika s.c. nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 7. Niniejszym Biotika s.c. informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 1 i ust. 5 powyżej, nie stosuje się. Reklamacja powinna zostać złożona na adres Biotika s.c. ul. Plebiscytowa 74 45-359 Opole.

 

Dział 6. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyna w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail biotikasklep@gmail.com.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
 3. Sklep zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów (wraz z kosztem dostawy Towaru do Klienta) w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zwróconych Towarów.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta bezpośrednie koszty zwrotu towarów z tytułu odstąpienia od umowy w ciągu 14 od otrzymania Towarów ponosi Klient (art. 34 ust. 2).
 5. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru nie przysługuje Klientowi jeżeli otrzymany przez Klienta Towar dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: ………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………….

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: …………………………………………………..

Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:

Nr konta

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU
(opcjonalnie)

Uwagi Klienta:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu i że zwracany towar nie był nigdy użytkowany.

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis Klienta)

 

Dział 7. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biotika s.c Agata Łanica – Małgorzata Adamska z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 74, 45-359 Opole.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta, w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu, dla potrzeb marketingowych, w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
 3. Podanie Danych osobowych przez klienta mają charakter dobrowolny, aczkolwiek jest to niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
 5. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
  w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. Szczegóły dotyczące polityki prywatności oraz polityki plików cookies są opisane w zakładce Sklepu internetowego ‘Polityka prywatności’.

 

Dział 8. Własność intelektualna

 

 1. Wszystkie nazwy Towarów w Sklepie internetowym Biotika, ich opisy i zdjęcia są używane w celu indentyfikacyjnych i są prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przesyłając Sprzedawcy zdjęcia zawierające produkty kupione lub otrzymane od Sklepu internetowego Biotika lub ukazujące efekty działania produktów kupionych lub otrzymanych od Sklepu internetowego Biotika, oświadcza iż ma do niego prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację tych materiałów na stronie Sklepu internetowego oraz na profilach Sklepu internetowego na portalach społecznościowych.

 

Dział 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów bez względu na formę złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).